Get Adobe Flash player

Projekti

Održan seminar-radionica: OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA za novi EU program HORIZON 2020 sa fokusom na IKT oblast

Fond e-Razvoj – organizacioni deo Udruženja e-Razvoj

Fond e-Razvoj je organizacioni deo Udruženja e-Razvoj kostituisan 10.05.2012. godine i njegova namena je da obezbedi preduslove i koordinira finansiranje projekata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, sistema menadžmenta kvaliteta, edukacije, promocije i izdavačke delatnosti registrovanih članica Udruženja e-Razvoj, ali i zajedničke projekte Udruženja e-Razvoj.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Fond e-Razvoj naročito:

 • Izrađuje Poslovni model funkcionisanja Fonda u skladu s najboljom poslovnom praksom stimulativnom kako za potencijalne investitore, tako i za članove Udruženja koji konkurišu za finansiranje svojih projekata

 • Utvrđuje kriterijume prihvatljivosti, jedinstvenu metodologiju i dokumenta za izradu projekata koji će konkurisati za finansiranje posredstvom Fonda

 • Istražuje tržište najnovijih tehnologija od interesa za razvoj informacionog društva

 • Istražuje i analizira investicione potencijale tržišta za finansiranje projekata

 • Unapređuje nivo znanja članova Udruženja o dobroj poslovnoj praksi, upravljanju projektima i najnovijim tehnologijama od interesa za razvoj informacionog društva

 • Prikuplja, obrađuje i koordinira izradu predloga i biznis planova projekata koji konkurišu za finansiranje posredstvom Fonda

 • Promoviše Poslovni model funkcionisanja Fonda kod potencijalnih investitora

 • Promoviše portfolio izrađenih biznis planova projeakta usklađenih sa jedinstvenom metodologijom za izradu projekata, koji konkurišu za finansiranje posredstvom Fonda kod potencijalnih investitora

 • Koordinira uspostavljanje kontakata između zainteresovanih investitora i podnosioca projekata, pomaže kod potpisivanja ugovora među zainteresovanim stranama i uspešnoj realizaciji ugovora

 Kontakt informacije za Fond e-Razvoj: fond@erazvoj.com

Mi gradimo veze

Poslovna rešenja u ponudi kompanije EightBit, članice Udruženja e-Razvoj

Prodaja karata

Ticketing modul je namenjen kulturnim ustanovama i firmama sa potrebom za prodajom karata za predstave i projekcije.

Sistem podržava proizvoljno definisanje prodajnih mesta (kao što su sale, dvorane i slično), uz mogućnost definisanja vizuelnog rasporeda i numeracije mesta. Iz centralnog mesta se može pratiti kompletna definicija predstava i projekcija, sa izveštajima o trenutnoj prodaji, istorijatu prodaje, te procentima zarade od distribucije. Pripadajući Web rezervacioni portal može komunicirati sa centralnom bazom u realnom vremenu te prikazivati slobodna mesta za rezervaciju svim posetiocima sajta. Finansijski modul prodaje karata poseduje i napredan mehanizam za definisanje različitih tipova članskih karata koje imaju posebnu logiku obračunavanja cene sa detaljnim izveštavanjem o prodaji po kategorijama. Naše rešenje pored evidencije rezervacija i prodaje karata poseduje integrisani modul za Concession prodaju trgovačkih artikala sa kompletnim vođenjem materijalnog i finansijskog stanja. Takođe, za objekte koji imaju proizvodnju i prodaju artikala u objektu, obezbeđen je mehanizam trošenja sirovinskih artikala po recepturama i praćenje istih. Na primer, bioskopski objekti koji proizvode različite vrste kokica i dodataka u vidu soseva, kao i objekti koji u svom sklopu imaju kafeteriju, mogu ovim softverskim rešenjem pokriti skoro celo svoje poslovanje.

Trgovina sa proizvodnjom

Osnovni modul Finansija i robnog poslovanja je idealno rešenje za trgovačke firme i firme koje se bave prodajom usluga sa organizacijom poslovanja na bazičnom nivou.

Vođenje stanja artikala je na nivou slobodno definisanih magacina, dok je finansije moguće pratiti na svim nivoima (ulazi, izlazi, presek). Import podataka sa bankovnih izvoda je podržan za sve eBank aplikacije, što sa polu-automatskim mehanizmom navezivanja i razduživanja dodatno štedi vreme i smanjuje mogućnost grešaka. Praćenje robe je moguće od samog početka; uvoza, preko obračunavanja dodatnih troškova, definisanja prodajnih cenovnika u nekoliko cenovnih nivoa, uz pamćenje vrednosti po dnevnim kursevima NBS ili internim kursnim listama, do obračunavanja kursnih razlika pri plaćanjima. Naše rešenje poseduje nekoliko desetina različitih vrsta dokumenata koje je moguće kopirati jedne u druge, povezivati i pratiti tok robe kroz njih.

Deo za praćenje proizvodnje omogućava da se određeni procesi isprate po koracima pre nego što se stave na stanje, a moguće je i utrošiti određene artikle koji druge proizvode troše u određenoj jedinici mere. Za firme koje žele da prezentuju Web katalog proizvoda uz mogućnost naručivanja, tu su dva portala koja ispunjavaju prodaju krajnjim kupcima (B2C Web Portal) kao i veleprodaju distributerima (B2B Web Portal). Artikli poseduju korisnički definisane atribute sa specifičnim vrednostima i različitim vrstama slika što uz mehanizme za poboljšanu Web prodaju (unakrsna prodaja, sistem preporuke i promocije, “My price” sistem popusta i slično) može dodatno povećati prodaju.

Maloprodaja i ugostiteljstvo

POS sistem Gart® predstavlja četiri softverskih rešenja apsolutno prilagođenih različitim potrebama tržišta; sistem za maloprodajne objekte u trgovini, restorane, kafeterije i fast-food objekte.

Aplikacija za maloprodajne objekte, kao što su prodavnice, kiosci, apoteke, marketi, i drugo, kompletira vođenje i sravnjivanje stanja, nivelacije pri promeni cena i davanja popusta, sa posebnim režimom za brz unos porudžbina kroz naprednu pretragu artikala ili očitavanjem jedinstvene barcode šifre sa čitačem, čime se ostvaruje skoro trenutno pronalaženje artikala čak i u bazi od nekoliko hiljada artikala. Aplikacija za restorane i kafeterije može uprostiti nabavku sa polu-automatskim mehanizmom koji štiti lager od odlaska ispod minimalno definisanog stanja, a sva potrošnja i prodaja mogu se pratiti i na nivou receptura (normativa) koje se mogu definisati za određene artikle koji se prave i sastoje iz određenih količina sirovina ili drugih artikala koji se i prodaju i vode na stanju. Prodaja je ubrzana i olakšana jednostavnim navođenjem kroz višestruku kategorizaciju artikala, koja u kombinaciji sa ekranima osetljivim na dodir (touch screen) daju neprevaziđenu brzinu u radu. Aplikacija za fast-food objekte kao i objekte koji se bave prodajom namirnica na meru, kao što su pekare, mesare i druge, mogu dodatno ubrzati mehanizam poručivanja jer se podaci mogu očitati sa uređaja koji mogu proizvesti nalepnicu sa težinskom barcode šifrom (kao što su na primer Bizerba vage), ali i direktnim očitavanjem sa uređaja koji imaju port za digitalno slanje podataka o težini (Shollex vage i druge).

Građevina

Rešenje prilagođeno firmama koje se bave projektovanjem i izvodjenjem građevinskih radova, sa olakšanim vođenjem robnog stanja magacina i svih gradilišta i potpunom kontrolom svih finansija.

Pored standardnog modula za finansije i robno poslovanje, firme koje se bave projektovanjem i izvođenjem građevinskih radova, mogu u ovom rešenju naći zaokruženu celinu koja pokriva kompletno poslovanje. Vođenje stanja artikala je na nivou slobodno definisanih magacina, s tim da se svako novo otvoreno gradilište tretira kao novi projekat, te se i stanje materijala odnetog na isti može pratiti. Uz dokumente koji po radnim nalozima prate i potrošnju ugrađenog isporučenog materijala, kontrola zaliha i proizvedenih artikala može se dovesti do savršenstva. Za firme koje izvode radove u različitim oblastima (na primer izvođenje unutrašnjih radova, fasadnih, krovnih, projektovanje, itd.), omogućen je sistem kreiranja ponuda po referentima (ekspertima za svaku oblast), uz praćenje revizija dokumenata (sa planiranim i ostvarenim upoređenjem na finansijskom i materijalnom nivou), te konačnim spajanjem i kreiranjem finalne celokupne ponude, ma koliko bio kompleksan objekat koji se projektuje/gradi. Pošto se radni nalozi i razduženje potrošnje prati po dokumentima, periodično je moguće finansijski izdavati dokumente koji zadužuju investitora i to po situacijama. Situacija predstavlja fakturu/račun koja je ispostavljena za svaku urađenu fazu u izvođenju radova, ali u sebi sadrži kumulativ urađenih radova do trenutka ispostavljanja računa, tako je da ovakav dokument predstavlja ogromnu pomoć i prednost u vođenju finansija i kontrole građevinske knjige. Ako su fakture iskazane u slobodnoj valuti koja se računa u dinarskoj protivvrednosti po zadatom kursu, sistem može obračunati i kursnu razliku u odnosu na datum fakturisanja/plaćanja, te automatski kreirati i dokumente knjižnog zaduženja/odobrenja, što omogućava zaštitu od klijenata koji kasne sa uplatama i inflacije koje se može desiti u razlici u vremenu između izvršenih radova po nekoj vrednosti i vrednosti valute na dan plaćanja.

Boniteti i naplata potraživanja

Informacioni sistem za kompanije kojima je osnovna delatnost praćenje i analiza svih vlasničkih struktura i finansijskih podataka drugih firmi, uz modul za naplatu i organizaciju potraživanja za klijente sa velikim brojem korisnika i dužnika.

Bonitetni izveštaji, kreditni rejtinzi i posredovanje u naplati potraživanja: Podržan je kompletan proces obrade zahteva za izveštajem i slučajeva u naplati. U aplikaciji se nalaze svi potrebni podaci o firmama koje se obrađuju, kao što je istorijat, finansijski i imovinski podaci, vezane osobe i adrese. Za svaku naplativu aktivnost kreiraju se stavke koje se naknadno vezuju za fakture – za sve usluge na isti način. Takođe, evidentiraju se usluge pružene od strane partnerskih firmi tako da je moguće odbijanje iznosa kada postoji recipročno davanje usluga, što se često dešava u uslugama boniteta i procene kreditnih rejtinga pošto se obrada radi delom preko posrednika.
Sistem je napravljen kao proširenje (plug-in) za standardnu aplikaciju: funkcionalnosti koje se tiču fakturisanja usluga su potpuno standardne pošto se oslanjaju na standardnu funkcionalnost evidencije naplativih stavki. Deo koji se tiče evidencije o kompanijama je proširen da može da primi podatke rukovodstvu, menadžmentu, afilijacijama i subsidijarima, finansijama itd. Evidencija slučajeva i zahteva je nadograđena na standardnu projektnu funkcionalnost kojom se evidentiraju zadaci i istorijat aktivnosti. S obzirom na plug-in arhitekturu, kastomizacija ovakvog softvera kako bi se prilagodio zahtevima korisnika je ne samo moguća već i neizbežna pošto se ceo poslovni proces odvija kroz aplikaciju i svi potrebni podaci su ugrađeni u nju.

Specijalizovane usluge

Moderna arhitektura i način razvoja našeg softvera omogućava da vaše poslovne odluke i procesi ne trpe kompromise u informacionom sistemu koji vam je potreban.

Firme koje nude specijalizovane stručne usluge najveći deo svog poslovanja baziraju na znanju i informacijama. Ovo omogućava da visok nivo kompjuterizacije pošto se sve to može ugraditi u softver i integrisati tako da standardne funkcionalnosti poslovnog softvera (fakture, ponude, projekti) budu obogaćene podacima koji su specifični za korisnikov način rada. Plug-in arhitektura aplikacije Ciklon omogućava da se izradi dodatni modul koji je specifičan za određeni poslovni proces koji će da prilagodi i nadogradi samo određene delove softvera. Takođe, veliki broj funkcionalnosti u aplikaciji je generalizovan tako da je nadogradnja laka: na primer, evidencija zadataka i aktivnosti može da se unapredi da se u njoj evidentiraju zaduženja na način kako to odgovara korisnikovom procesu, sa svojim specifičnim podacima. Po izvršenju zadatka, ti podaci mogu da se koriste za izračunavanje cene date usluge i kreiranje naplative stavke koja se kasnije dodaje u fakturu. Aktivnosti mogu da se grupišu u projekte i da imaju kompletnu hijerarhijsku strukturu sa predviđenim vremenima izvršenja i zaduženim osobama, vezane dokumente i slično. Za logističke usluge postoji modul koji se bavi tokom robe kroz dokumente (npr. količine koje su iz naloga za nabavku otišle u porudžbenicu ili iz porudžbenice u prijemnicu) s tim što vrsta i ponašanje dokumenata mogu da se definišu po zahtevu klijenta: konkretno, isti sistem funkcioniše u vrlo kompleksnom sistemu nabavke ali i organizaciji prodaje sa proizvodnjom. Sve ove funkcionalnosti su već integrisane sa standardnim poslovnim funkcionalnostima kao što su finansije ili zalihe i u potpunosti se oslanjaju na njih.

Projektno poslovanje

Rešenje za praćenje i organizaciju kompleksnih višefaznih projekata sa integrisanim modulom za centralizovano praćenje dokumentacije i revizija dokumenata

Namenjeno firmama koje rade pripremu i izvođenje kompleksnih projekata sa puno faza i detaljnom dokumentacijom, kao što su građevinske i inženjering firme. Ova konfiguracija aplikacije Ciklon, uz standardne poslovne funkcionalnosti, sadrži i project i document management module koji su međusobno integrisani. Ovim je moguća evidencija projekata sa hijerarhijskom drvolikom strukturom zadataka i aktivnosti, gde se na svakom nivou definišu rokovi i zadužene osobe (čime se kontrolišu prava pristupa). Vrste aktivnosti koje postoje u projektu se mogu kastomizovati po zahtevu klijenta. Projekti takođe sadrže i cash flow projekciju čije stavke se mogu pretvoriti u fakture. Na svaku od aktivnosti u projektu je moguće vezivanje dokumenata, od kojih svaki može da se sastoji iz više fajlova. Fajlovi se čuvaju centralizovano na aplikativnom serveru, gde se čuva i istorijat izmena, tj. prethodne verzije fajlova. Da ne bi došlo do istovremene izmene istog dokumenta od strane više korisnika, koristi se sistem ekskluzivnog check-out-a, čime korisnik zaključava fajl i rezerviše ga za sebe. Za sve fajlove može da se povuče lokalna kopija, tako da se na korisnikovom disku napravi replika dokumenata koje može da vidi. Ovim se omogućava referenciranje fajlova između sebe, što je korisno npr. za Office ali i AutoCAD fajlove.

Organizacija nabavke

Informacioni sistem za praćenje proizvoljno kompleksnog procesa u nabavci, namenjenog kompanijama koje imaju velike kataloge artikala, kao i veliki broj dobavljača.

Za firme koje imaju centralizovanu nabavku ili rade nabavku za druge firme. Moguć je proizvoljno komplikovan proces sa različitim dokumentima, podesivim stepenima obrade i zaduženjima: počev od trebovanja (kojim krajnji korisnik traži određenu količinu robe) preko obrade trebovanja (gde se roba odbija, izdvaja ako je na stanju ili se izdaje nalog za nabavku), nabavke (kreiranje porudžbina ili vraćanje robe u prethodni korak), prijema (kreiranje prijemnica na osnovu porudžbina i evidencija reklamacija), odvajanja pristigle robe (čime se trebovanje zatvara) i plaćanja (fakture dobavljača i plaćanja po njima). Suština sistema je praćenje realizacije u svakom koraku, tj. količina koje su iz jednog dokumenta prešle u drugi i onih koje su preostale: na ovu funkcionalnost može da se osloni bilo kakav tok dokumenata tako da je sistem podesiv prema konkretnom poslovnom procesu. (Na primer, moguće je spojiti prva dva koraka pa da trebovanje automatski ima značenje naloga za nabavku ili promeniti poslednji korak da se na osnovu prijemnica prave nalozi za proizvodnju ili da se doda još koraka, sa nalozima za isporuku i otpremnicama, itd.) Radi ubrzanja rada, postoje posebni alati za obradu: npr. u formi za obradu naloga za nabavku vide se sve stavke nerealizovanih naloga i tu je direktno moguće uneti količine za nabavku ili odbijanje, izabrati dobavljača i konkretan artikl koji se nabavlja (pri čemu se vide cene svih dobavljača, prethodne porudžbine i ponude) a aplikacija sama kreira potrebne stavke i dokumente (npr. ako već postoji porudžbina u pripremi za izabranog dobavljača, dodaje se nova stavka na nju). S obzirom da je tok robe kroz dokumente proizvoljno kompleksan, razvijen je poseban algoritam koji analizira veze između dokumenata i zaključuje kuda se koja roba kreće, da bi na kraju kada roba stigne zaključio za koje trebovanje je ona stigla. Ovakvi sistemi se često rade kao dodatak postojećem ERP-u tako da je uobičajena integracija i prenos podataka između dva sistema, što jednosmerni (gde se u sistem nabavke iz ERP-a povlače podaci o artiklima i dobavljačima) ili dvosmerni (gde se dodaje i suprotna veza, vraćanje kreiranih dokumenata nabavke natrag u ERP). U praksi se pokazalo da je jednosmeran sistem sasvim dovoljan ako nabavku i prijem robe rade odvojene službe: u tom slučaju svaka unosi svoje dokumente u svoj sistem.

EightBit d.o.o.

adresa: Bulevar kralja Aleksandra 62/2, 11000 Beograd
telefon: 011 412 35 60, 011 322 64 05
fax: 011 323 12 44
e-mail: office@8bit.rs

Smarty CRM – besplatni intuitivni cloud alat, koji omogućava upravljanje klijentima kroz faze prodaje

Smarty CRM je besplatni intuitivni cloud alat, koji omogućava upravljanje klijentima kroz faze prodaje.

Ako se bavite prodajom proizvoda i/ili usluga, ovo je pravi izbor za unapređenje prodaje. Gde držite kontakte? Na običnom listu papira? Pišete ih u rokovnik ili na dnevni planer? Kontakti su Vam u Excelu? To je sve veoma zastarelo i nedovoljno efikasno.

Umesto navedenih rešenja koristite Smarty CRM i upravljajte kvalitetno bazom klijenata, postavljajte podsetnike da ništa ne zaboravite i snimajte faze prodaje i informacije vezane za svaku fazu.

Prodaja sa klijentima prolazi kroz jasno definisane faze:

- formiranje liste potencijalnih klijenata,

- uspostavljanje kontakta,

- identifikovanje potreba,

- prezantacija,

- rešavanje primedbi i nejasnoća,

- zaključivanje prodaje i

- zadržavanje klijenta.

Smarty CRM omogućava pregled svih potencijalnih i sadašnjih klijenata, jasno prikazuje u kojoj fazi se nalazi svaki klijent i jasno vodi menadžera prodaje kroz sve potrebne akcije, da bi se prodaja uspešno zaključila.

Smarty CRM je cloud servis, koji možete koristiti preko web browser-a ili preko smart telefona/tableta, uz veoma jasnu i preglednu Android aplikaciju. Sinhronizacijom podataka na serveru štitite svoje podatke od gubljenja.

Pogledajte video edukaciju, gde se praktično pokazuje rad na Smarty CRM sistemu, tako da odmah možete primeniti servis u Vašem poslu.

Detaljnije: ovde

Web: smartycrm.com

Android: Google Play

Nebojša Skenderović,
WSD, CEO/founder
http://www.neskwebart.com  
Phone: +381 (0)64 / 63-25-230
E-Mail: nebojsa.skenderovic@neskwebart.com

Bespovratna finansijska sredstva EU za oblast IKT – Informaciono-Komunikacionih-Tehnologija u 2015. godini

PRIPREMITE SE NA VREME

Kako biste se na vreme pripremili za predstojeće konkurse Evropske komisije i iskoristili finansijska sredstva koja su na raspolaganju iz EU fondova, preuzmite spisak HORIZON 2020 konkursa za oblast IKT (i povezanih oblasti) za 2015. godinu sa kratkim opisom, kao i Radni Program za IKT sa detaljnijim opisom aktivnosti koje će EK finansirati 2014. i 2015. godine u ovoj oblasti.
Registrujte se za Trening za pripremu i pisanje projekata za H2020 IKT , koje Udruženje e-Razvoj organizuje 18-19. jula 2014. i naučite kako da privučete finansijska sredstva za realizaciju svojih ciljeva.

POZIVNO PISMO

KOTIZACIONI FORMULAR

Predavači na seminaru biće: 

Boško Nektarijević

Thies Wittig

Svoje prisustvo potvrdite Udruženju e-Razvoj slanjem popunjenog kotizacionog formulara na Email: office@erazvoj.com, posle čega će Vam biti dostavljen predračun za uplatu kotizacije.

Poziv za prikupljanje kratkih predloga projekata (2PP)

Horizont 2020 – oblast ”Širenje izvrsnosti i učešća”
(Horizon2020 – Spreading Excellence and Widening Participation)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje poziv za prikupljanje kratkih predloga projekta za oblast H2020-WIDESPREAD-2014 Teaming.

Glavni cilj poziva Teaming je formiranje Centara izvrsnosti u manje razvijenim zemljama EU (i pridruženim članicama Horizont2020 programa) ili unapređenje već postojećih Centara. Pozivom su definisani specifični uslovi za prijavljivanje predloga projekata koji između ostalog zahtevaju da izgradnja objekata i nabavka kapitalne opreme budu finansirani iz Strukturnih fondova ili nekih drugih izvora.

Kako institucije iz Srbije nemaju pristup Strukturnim fondovima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će garantovati nacionalnu kontribuciju za formiranje Centara izvrsnosti, a skladu sa raspoloživim budžetom.

Pozivamo sve zaineresovane koji žele da prijave projekat za poziv H2020-WIDESPREAD-2014 Teaming da pošalju kratak predlog projekta (2PP) na elentronsku adresu: teaming@mpn.gov.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   do 21.7.2014. godine. Ministarstvo će evaluirati pristigle predloge i omogućiti finansijsku garanciju najbolje ocenjenim. Za institucije koje ne pošalju 2PP u predviđenom roku Ministarstvo ne garantuje nacionalnu kontribuciju.

Formular 2PP

Više informacija o ovom pozivu kao i Radni program oblasti ”Širenje izvrsnosti i učešća” nalazi se na ovom linku.

Izvor: www.mpn.gov.rs

Uključite se u javnu raspravu o ISO/DIS 9001

Nacrt najpopularnijeg međunarodnog standarda će od 10. jula 2014. godine biti na javnoj raspravi, što znači da celokupna zainteresovana javnost može preko svojih nacionalnih tela za standardizaciju da dostavi primedbe i predloge na predloženi tekst budućeg međunarodnog standarda. 

Da bi tekst nacrta bio dostupan svim zainteresovanim stranama u Republici Srbiji, Komisija za standarde i srodne dokumente A176, Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta, prevela je ISO/DIS 9001, koji se može nabaviti u Institutu za standardizaciju Srbije po ceni od 3 280 RSD ili dobiti na uvid u Standardoteci Instituta.

Rok za dostavljanje primedaba i predloga je 10. septembar 2014. godine. Posle toga će naležna komisija za standarde primedbe objediniti i razmotriti i uputiti međunarodnom tehničkom komitetu odgovornom za donošenje ovog standarda. 

Primedbe se dostavljaju sekretaru komisije Mirjani Đorđević, na adresu mirjana.djordjevic@iss.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . Molimo vas da primedbe dostavljate na priloženom obrascu

Izvor: iss.rs

Preporučujemo akreditovane seminare stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora u skladu sa evropskim ECDL (European Computer Driving Licence) standardima informatičkih veština

Spisak seminara stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016. godinu, akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a u skladu sa evropskim ECDL (European Computer Driving Licence) standardima informatičkih veština. 

 1. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 3: Obrada teksta – MS Word 2010

Kataloški broj: 180, Kod programa: A604548-1, 20 bodova

Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast

Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije 

 1. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 4: Tabelarne kalkulacije – MS Excel 2010

Kataloški broj: 181, Kod programa: A604548-2, 20 bodova

Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast

Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije 

 1. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 6: Prezentacije – MS Power Point 2010

Kataloški broj: 182, Kod programa: A604548-3, 20 bodova

Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast

Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije 

 1. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 7: Internet i komunikacije

Kataloški broj: 183, Kod programa: A604548-4, 20 bodova

Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast

Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije 

Cene seminara i popusti: 

Cena pojedinačnog seminara je 2.000din. (u cenu nije uračunat PDV).

Popust od 10% za grupu od 20 polaznika

Specijalni popusti za veće grupe u dogovoru sa autorom. 

Ciljne grupe: 

01 nastavnik razredne nastave

02 nastavnik predmetne nastave – osnovna škola

03 nastavnik predmetne nastave – gimnazija

04 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola

05 nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola

06 nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju

07 nastavnik u školi za obrazovanje odraslih

08 nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

09 nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)

10 nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

11 vaspitač u predškolskoj ustanovi

13 vaspitač u domu učenika

15 stručni saradnik u školi

16 saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

17 direktor/pomoćnik direktora 

Osnovne prednosti on-line edukacije: 

-       On-line sadržaji su vam dostupni 24h, od kuće, iz škole ili sa bilo koje lokacije na kojoj imate internet konekciju;

-       Učite sopstvenim tempom i u vreme kada to vama najviše odgovara;

-       Učite samostalno na interaktivnim on-line sadržajima uz konsultantsku podršku moderatora i korisničkog servisa;

-       Upoznaćete se sa samostalnim on-line učenjem i tako sebi otvoriti put ka neiscrpnim izvorima novih saznanja koji su dostupni na Internetu. 

O seminarima 

ECDL on-line seminari su intuitivni i jednostavni za samostalno korišćenje. Kreirani su na osnovu evropskih iskustava za brzo i efikasno učenje i usvajanje novih znanja o informaciono komunikacionim tehnologijama. Uči se na interaktivnim, praktičnim zadacima, sa odgovarajućim objašnjenjima referenciranim na ECDL nastavni program, uz praćenje flash simulacija tačnih rešenja. Svaki seminar se sastoji od 72 interaktivna zadatka sa pratećim objašnjenjima, podeljena po oblastima u 4 testa sa po 18 zadataka, koji pokrivaju kompletan ECDL nastavni program za odgovarajući modul. Proces obuke je zanimljiv i takmičarski, tako da u toku obuke, polaznik stalno testira svoje znanje. 

Realizacija seminara 

Seminar počinje okupljanjem prijavljenih polaznika u matičnoj školi ili najbližem Centru za stručno usavršavanje, na kome realizator održi motivaciono predavanje i prezentaciju programa, a zatim  izvrši registraciju polaznika na on-line sistem i obuči ih za korišćenje istog. On-line obuka je na raspolaganju polaznicima 24 časa u narednih 30 dana, uz konsultantsku pomoć realizatora i ECDL korisničkog servisa. Na kraju će biti izvršeno završno okupljanje sa evaluacijom programa obuke, proverom stečenih znanja i uručenjem odgovarajućih sertifikata. 

Prijava na seminar: http://www.ecdl.rs/ecdl/seminari.html

Pogledajte rezultate istraživanja, sprovedenog nad 450 nastavnika iz sedam osnovnih i srednjih škola, koji su učestvovali u projektu on-line obuke i sertifikacije poznavanja IKT po ECDL standardima, realizovanom početkom 2013 godine. 

Autor seminara
Vladan Stevanović, Izvršni menadžer Udruženja e-Razvoj u oblasti informatičkog obrazovanja
JISA, Zmaj Jovina 4, Beograd
Tel: + 381 11 328 4719
Mob: +381 69 252 0633
e-mail: seminari@jisa.rs
www.ecdltest.rs
www.ecdl.rs
 

Promovisana zbirka srpskih standarda „Električne instalacije niskog napona“

Izdavanjem zbirke standarda „Električne instalacije niskog napona“ na srpskom, naša zemlja stala je u red veoma malog broja država koje imaju ovakvu publikaciju na maternjem jeziku, rečeno je na promociji u Privrednoj komori Srbije. Najnoviji evropski standardi iz ove oblasti, koje je razmatrala i usvojila kao srpske Komisija za standarde i srodna dokumenta KS N064, prevedena je  na srpski jezik uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. 
„Radi se o kapitalnom izdanju, koje sadrži 40 standarda na oko 1000 strana teksta“, rekao je Dušan Stokić, sekretar Odbora za životnu sredinu i održivi razvoj PKS. On je istakao da Privredna komora pruža značajnu podršku standardima i standardizaciji proizvoda, proizvodnih procesa, sistema, instalacija. „Proces primene standarda ključan je za konkurentnost privrede“, zaključio je Dušan Stokić na promociji koju je organizovao Institut za standardizaciju Srbije, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i Privredne komore Srbije.
Četiri toma ovog izdanja (Osnovni principi, definicije i ispitivanja; Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti; Izbor i postavljanje električne opreme; Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije) nezaobilazni su alat stručnjaka u oblasti elektroinženjerstvae. „Osim što su dragoceni našim stručnjacima, ovi standardi stoje na raspolaganju i korisnicima u zemljama regiona“, rekao je Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju Srbije. Stručnjaci instituta za standardizaciju iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne gore sarađivali su na izradi izdanja i prisustvovali njegovoj promociji.
 
„Ova zbirka standarada dobija na značaju kada bude usvojen pravilnik o tehničkim zahtevima za električne instalacije niskog napona, što se očekuje do kraja ovog meseca“, rekla je Vesna Stojanović iz Ministarstva rudarstva i energetike. Pravilnik je usaglašen sa zahtevima Evropske unije, a pored osnovnog teksta sadrži i dva priloga, od kojih jedan predstavlja upravo listu propisanih standarda.
 
Izvor: Privredna komora Srbije

Održani Prolećni susreti informatičara u zdravstvu 2014. godine u organizacije Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije, članice Udruženja e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj
27. mart 2015. – najava
Arhiva članaka
Skorašnji komentari
Kalendar
jul 2014.
P U S Č P S N
« jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031