Get Adobe Flash player

Projekti

Ponosno među nagradama Kendo saveza Srbije

U sklopu Hotel-Restorana Zlatnik, članice Udruženja e-Razvoj, juna meseca 2016. godine počinje sa radom i Event Centar Zlatnik

U sklopu Hotel-Restorana Zlatnik, juna meseca 2016. godine počinje sa radom i Event Centar Zlatnik. Moderna u originalnom stilu i ruhu tradicije već dobropoznate u Zlatniku, na preko 320 kvm, nova sala će ponuditi  mogućnost organizovanja raznih vrsta svečanosti.
 

BusinessBOX 11 – Žena kao preduzetnik u Srbiji – sa Indirom Popadić, članom Udruženja e-Razvoj

Poziv na 14. smotru duhovnog besedništva srednjoškolaca

Poziv članovima Udruženja e-Razvoj da podrže održavanje SMOTRE DUHOVNOG BESEDNIŠTVA SREDNJOŠKOLACA u organizaciji protejereja Vladimira Zamahajeva, člana Udruženja e-Razvoj

 

Poziv za učešće u anketi o uticaju Big Data tehnologija koju sprovodi doktorant Jelena Lukić, član Udruženja e-Razvoj

Jelena Lukić, član Udruženja e-Razvoj, je doktorant na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tema Jelenine disertacije glasi: Uticaj tehnologija za rad sa velikim obimom podataka na organizacioni dizajn preduzeća.
Cilj istraživanja jeste da se identifikuje način na koji tehnologije za rad sa velikim obimom podataka (Big Data) utiču na organizacioni dizajn preduzeća (strategiju, procese, organizaciju radnog mesta, nove radne pozicije, nove organizacione jedinice).

ANKETA 

KONTAKT PODACI:
Jelena Lukić, student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
E-mail: jelena.jl.lukic@gmail.com
Telefon: +381628506256

Javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07,88/09, 88/09 -dr.Zakon, 104/09-dr.Zakoni 10/15 ) i člana 4. stav 1. Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08,3/14 i37/15), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I  K O N K U R S

za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja
koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu
 u 2016. godini

Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini.
Udruženje koje konkuriše treba da ispunjava sledeće kriterijume:
- Osnovni kriterijumi:
1)  da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da je upisano u propisani registar na teritoriji Republike Srbije,
2) da udruženje ima usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu,
3) da udruženje ima usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava, odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

- Posebni kriterijumi:
1) da je godišnji program rada udruženja zasnovanna oblastima iz delatnosti padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio amaterstva, speleologije, alpinizmai planinarenja, izviđaštva i kulturne delatnosti:
2) da se projekti i aktivnosti udruženja iz tačke 1) odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, odnosno na vrednovanje, čuvanje i razvijanje vojnih tradicija.

Prioritet u finansiranju će imati projekti i aktivnosti udruženja koja:
-mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama,
-realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove i
- imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju finansiranja projekata i aktivnosti iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije (konto 481– Dotacije nevladinim organizacijama)u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za projekte/programe koji će se realizovati najkasnije do 31.10.2016. godine.

Predlagač projekta/programa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1.spisak priložene dokumentacije
2. popunjenobrazacprijavena konkurs,
3.popunjen obrazac predloga programa/projekta,
4.popunjen obrazac budžeta programa/projekta,
5.popunjen obrazac narativnog budžeta projekta,
6.overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
7.dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu(bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre) i
8. overenu kopiju odluke nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

Svaka stranica konkursne dokumentacije mora biti numerisana.
Ukoliko udruženja konkurišu projektom isti treba da je napisan na računaru, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko udruženja konkurišu za finansiranje programskih aktivnosti, te  aktivnosti se moraju prikazati po mesecima (ako se program ostvaruje svakog meseca), prema očekivanim rezultatima i detaljnim opisom, uz što približnije specificiranje aktivnosti tako da se na osnovu opisa mogu proceniti troškovi aktivnosti i navesti procenjen broj ciljne grupe/korisnika aktivnosti. Takođe, obavezno je i navesti lokaciju na kojoj se odvijaju programske aktivnosti, kao i podatke ko će, kada i kako prikupljati ključne informacije o tome da li se aktivnosti sprovode po planu i da li su postignuti očekivani rezultati.
Prijavu za učešće na javnom konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.
Kriterijumi za ocenu predloženih projekata:

 • ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije za finansiranje aktivnosti udruženja
 • ako su korišćena budžetska sredstva, da li su ispunjene ugovorne obaveze,
 • aktuelnost i održivost ranijih programa i projekata,
 • kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta,
 • da li nosilac projekta ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo ili sufinansiranje,
 • relevantnost programa ili projekta za ostvarivanje ciljeva definisanih konkursom,
 • usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima i ciljnom grupom,
 • razrađenost i izvodljivost plana realizacije programa ili projekta,
 • ostvarivost planiranih rezultata i merljivost indikatora,
 • razvojna, institucionalna i finansijska održivost projekta,
 • značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta,
 • ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti,
 • precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima i
 • promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja ciljne grupe i šire javnosti o programu ili projektu.

Prijave sa predlozima projekata ili aktivnosti od značaja za odbranu dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, 11000 Beograd ili lično ili kurirom, na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektoraza ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, zagrada 5, ulaz A, sprat IV, kancelarija 417do 15.30 časova.
Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta, sa napomenom:
„Za  Konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u  2016. godini– NE OTVARATI .

Rok za podnošenje prijave sa predlogom programa/projekta na ovaj konkurs je, bez obzira da li se predaje na pošti ili lično, 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava se smatra blagovremenom ako je predata najkasnije do 30.03.2016. godine, ako se predaje na pošti, odnosno ako se predaje kurirom ili lično u kancelariji 417 Uprave za tradiciju, standard i veterane do 30.03.2016. godinedo 15.30 časova.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti  „ovde“.

Nakon isteka roka, sve pristigle prijave sa dokumentacijom biće dostavljene Komisijiza dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini (u daljem tekstu: Komisija) na otvaranje i razmatranje.

Komisija će u postupku koji je zatvoren za javnost, razmotriti pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekta/programa.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekta, Komisija će utvrditi predlog odluke za učešće u finansiranjuprojekta/programa u 2016. godini.

Odluku o izboru projekta/programakoji će biti finansirani iz opredeljenih sredstava donosi ministar odbrane,na predlog Komisije, i ista će biti objavljena na internet stranici www.mod.gov.rs najkasnije do 09.05.2016. godine.

Ministarstvo odbrane će sa udruženjima kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekata i aktivnosti od značaja za odbranu i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

U slučaju da se ne dodele  sva raspoloživa sredstva po ovom konkursu,novi konkurs biće raspisan najkasnije do 01.06.2016. godine.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti putem elektronskepoštena adresu utsv.@mod.gov.rs ili na broj telefona: 011/3201 689, lice za kontakt je Dana Marković.

Izvor: Ministarsto odbrane Republike Srbije

Prva Internet of Things konferencija u JIE: IoT week Belgrade 31. maj – 02. jun 2016.

U Beogradu se po prvi put organizuje međunarodna konferencija IoT week 2016 u periodu od 31.05. do 02.06.2016 u hotelu Crown Plaza.

Konferencija predstavlja mogućnosti u razvoju; povezivanje globalne poslovne i istraživačke zajednice u inovacijama; promovisanje međunarodne saradnje, realizovanih istraživačkih projekata i partnerstava u FP7 i Horizon2020, rešavanju društvenih i tržišnih pitanja.

Glavni program obuhvata sesije u sferi Biznisa, Inovacija i istraživanja. Konferencija okuplja oko 400 učesnika i posetilaca među kojima će biti i gosti iz Australije, Brazila, Južne Koreje, EU, Japana….

Prateći program: 

 • trodnevna izložba kompanija, projekata FP7 i Horizon 2020 i organizacija u holu hotela,
 • hakaton uz nagradni fornd
 • iskusni eksperti i partneri
 • networking – mogućnost da se upoznate, razmenite iskustva sa korisnicima fondova,  izumiteljima tehnologija i smart rešenja

Više informacija možete naći na putem linkova: 

Poziv na XIII FESTIVAL ZDRAVLJA BEOGRAD

Objavljen novi broj on-line magazina Internet ogledalo, članica Udruženja e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 25. mart 2016.
Članice e-Razvoj
Business Privilege Card
e-Development Associat.
e-Development Fund
e-Development Confer.
Arhiva članaka
Kalendar
april 2016.
P U S Č P S N
« mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930