Get Adobe Flash player

Projekti

E-Smart Systems – besplatna interaktivna radionica “Elektronske licitacije” 28. avgust 2014. – preporučujemo

Sa ciljem unapređenja elektronskog poslovanja i uvođenja servisa elektronske licitacije, radionica će se bazirati na predstavljanju jednog od domaćih rešenja ovog servisa. Glavna prednost ovog rešenja se pre svega ogleda u skraćenju trajanja procesa i smanjenju potrošnje administrativnih resursa. E-Smart Systems „Elektronska licitacija“ namenjena je za sveobuhvatnu organizaciju i sprovođenje elektronskih licitacija i u skladu je sa aktuelnim zakonom o javnim nabavkama, obavezom primene elektronske licitacije, zakonom o elektronskom potpisu, zakonom o elektronskom dokumentu i pravilniku o izdavanju vremenskog žiga.

Radionica će se održati u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Sala 2, 28. avgusta 2014. g. sa početkom od 10h.

Učešće je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da svoje učešće potvrdite na: ict@pks.rs.

Izvor: Privredna komora Srbije
Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo

 

Automatizovani procesi rada u Fondu solidarnosti

Fond solidarnosti  od 2011. godine  koristi    originalna softverska rešenja  za automatizaciju procesa   rada. Odluke  donosi Upravni odbor  na osnovu  zahteva   radnika koji imaju određena potraživanja i njihove obrade  pomoću odgovarajučeg softvera  na  računarima.

Fondu solifdarnosei se javljaju  zaposleni kada imaju potraživanja   kod poslodavca u stečaju  i kada u postupku stečaja njihova potraživanja nisu namirena.  Zakonom o radu propisano je ostvarivanje tih prava na isplatu preko Fonda solidarnosti.

Fond solidarnosti je  uveo automatsku obradu zahteva i softverski automatizovao vođenje  pravnog postupka (upravnog) i to tako što se na osnovu podnetih dokumenata i dostavljenih podataka vrši automatska primena zakonskih odredbi (Zakona o radu, Zakona o stečaju i Zakona o upravnom postupku), automatska izrada predloga za odlučivanje i automatska izrada odluka (rešenja i zaključaka) po podnetom zahtevima.

Jablan Obradović  direktor  Fonda solidarnosti, član Udruženja e-Razvoj  kaže,  da je Fond u saradnji sa  ekspertima iz kompanije MFC Mikrokomerc, članicom Udruženja e-Razvoj, razvio  veb  aplikaciju kojom su obuhvatili sve poslovne procese u rešavanju po dobijenim zahtevima, a koji proističu iz  pomenutih zakona.

Veb aplikacijom  obuhvačeni su sve  faze rada vezane za  zahteve radnika  i to:  prijem zahteva  i skeniranje, unos matičnih podataka, ispravka podataka,  dodela predmeta na obradu, verifikacija  unetih podataka, priprema predloga za sednicu Upravnog odbora,  izrade rešenja, žalbe,  isplate preko Trezora, arhiviranje predmeta i dr. 

Upravni odbor Fonda solidarnosti svakog meseca na sednici razmatra  od  500  do 3.500  zahteva. Upravni odbor   je do sada  usvojio sve predloge,  kako su predloženi kroz računarsku pripremu. Predstoji da se u  bliskoj perspektivi  pristupi održavanju i  elektronskih sednica Upravnog odbora.

Veb aplikacija se nalazi na serveru Fonda solidarnosti, a   zainteresovani korisnici  mogu da se  informišu  na veb sajtu   www.fs.gov.rs,   koji se nalazi na serveru Uprave za zajedničke poslove. Na sajtu se  nalaze stranice: dokumenti o fondu, obrazac za podnošenje zahteva, najčešća pitanja, podaci za kontakt, informisanje o svom predmetu  i dr. Zainteresovani,   unošenjem  JMBG   mogu da prate kretanje svog predmeta i   vide  u kojoj se  fazi rešavanja  nalazi.

Direktor Obradović naglašava da   u Fondu solidarnost   sve poslove primenom  veb aplilkacije obavlja ukupno 20  stručnih radnika, i  procenjuje da bi bez ove  aplikacije za sadašnji  obim posla bilo potrebno oko 100  radnika i da se tako  samo  za lične dohodke  štedi oko 30  miliona dinara. Uvođenjem veb aplikacije  povećana je produktivnost rada u Fondu za oko 5  puta i obezbeđena je visoka ažurnost poslovanja.

Vidi se,  da je u  Fondu Solidarnosti   uspešno    ostvarena automatizacija svih procesa   rada  i  bilo bi korisno  da  se slično  učini  i u drugim državnim organima.

Iskustva iz Fonda  solidarnosti pokazuju da  je  informatizacija poslovnih procesa   pravi put  modernizacije uprave koja će tako  postati mnogo efikasnija i sa    manje službenika.

Izvor: IKT servis

e-Development Fund

E-Development Fund is an integral part of the e-Development Association constituied 10.05.2012., and its purpose is to provide conditions and to coordinate funding of projects in the field of information and communication technology, quality management systems, training, promotion and publishing activities of registered members of the e-Development Association, as well as joint projects of e-Development Association.

 

To achieve its objectives the e-Development Fund in particular:

 

 • Develops business model of the Fund in accordance with best business practices stimulus to potential investors, and for future Association members who apply for funding their projects

 • Establishes eligibility criteria, a unique methodology and document the development of projects that members apply for funding through the Fund

 • Investigate the market of the latest technologies of interest for the development of the information society

 • Investigate and analyze the investment potential markets for project financing

 • Enhance knowledge level of its members through Articles of Association of the good business practice, project management and new technologies of interest to the development of the information society

 • Collects, processes and coordinates the preparation of proposals and business plans for projects applying for funding through the Fund

 • Promote the business model of the Fund to potential investors

 • Promote a portfolio made business plans of projects matched with a unique methodology for the development of projects that apply for funding through the Fund to potential investors

 • Coordinate the establishment of contacts between potential investors and the applicant’s project, helps with the signing of the contract between the parties concerned and the successful implementation of the contract

 

Rules and regulations of the e-Development Fund, pres here.

 

The business model of the functioning of the e-Development Fund, pres here.

 

Guide to potential funding sources, pres here.

 

Contact information of e-Development Fund: fond@erazvoj.com

 

Saradnjom do boljih poslovnih rezultata

Biznis ćelije Udruženja e-Razvoj

Biznis ćelije Udruženja e-Razvoj su projekti koje Udruženje e-Razvoj pokreće u pojedinim aktuelnim oblastima razvoja informacionog društva, a koji su od interesa za ostvarivanje ciljeva udruženja. Svaka biznis ćelija ima svog rukovodioca. Rukovodilac biznis ćelije može biti samo neko od registrovanih članova Udruženja e-Razvoj koji je stručno kompetentan i poslovno spreman za realizaciju aktivnosti predviđenih dogovorenim projektnim planom biznis ćelije. Biznis ćelija ima i projektni tim kojeg bira rukovodilac biznis ćelije iz redova članova Udruženja e-Razvoj, a u skladu sa njihovim interesovanjem i kompetencijama.

Radom biznis ćelija koordinira predsednik Udruženja e-Razvoj.

U zavisnosti od uspešnosti realizacije dogovorenog inicijalnog projektnog zadatka, profitabilne perspektive aktivnosti, uspešne realizacije, dobro osmišljenog i realno ostvarivog biznis plana, kao i spremosti projektnog tima, Udruženje e-Razvoj može pokrenuti proceduru za formiranje samostalnog privrednog društva iz biznis ćelije.

Svaka biznis ćelija Udruženja e-Razvoj se formira s namerom da jednog dana postane samostalno privredno društvo i da samostalno uz strukovu pomoć Udruženja e-Razvoj ostvaruje uspešne poslovne rezultate i profit.

PRIPREMA PROJEKTA iz NALED-ove publikacije “Kako do dobrog projekta javno-privatnog partnerstva”

Upravljanje projektom

- Izvršiti odabir projekta

- Formirati tim za upravljanje projektom  i usvojiti plan aktivnosti

- Evidentirati tehničke, pravne, ekološke, socijalne i druge probleme

Istraživanje tržišta

- Prikupiti informacije o kretanjima na tržištu, potencijalnom interesovanju privatnih partnera i finansijskih institucija

Projektna dokumentacija

- Pristupiti izradi preliminarnih analiza

- Organizovati izradu studija, projektne i tehničke dokumentacije, pripremiti uslove za ugovor, procenu odnosa kvalitet-cena

Priprema dodele ugovora

- Definisati pravni okvir za projekat

- Utvrditi izvor finansiranja projekta

- Pripremiti postupak za dodelu ugovora i tendersku dokumentaciju

Promovisanje projekta

- Informisanje tržišta o projektu, prezentacija

Postupak dodele ugovora

Publikaciju u celosti možete preuzeti ovde

Izvor: NALED

Uključite se u izradu plana donošenja srpskih standarda za 2015. godinu

U toku je izrada Plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata za 2015. godinu. Plan izrađuju komisije za standarde i srodne dokumente Instituta, sastavljene od stručnjaka koji predstavljaju određene zainteresovane strane.

Da bismo omogućili da se u izradu plana uključe i iskažu svoje potrebe i oni koji ne učestvuju u radu Instituta za standardizaciju Srbije, pozivamo vas da nam do 20. avgusta 2014. godine dostavite svoje predloge. Skrećemo pažnju na činjenicu da predlozi za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata moraju da budu u skladu sa načelima standardizacije utvrđenim u Internim pravilima standardizacije, delovi 1 i 2 (na našem sajtu pod Standardi – Opšte informacije – Interna pravila).

Izvor: iss.rs

Akreditovani ECDL seminari stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016. godinu

Prijavite se na akreditovane seminare stalnog stručnog usavršavanja, odobrenih od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a u skladu sa evropskim ECDL standardima digitalne pismenosti.

1. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 3: Obrada teksta – MS Word 2010

Kataloški broj: 180, Kod programa: A604548-1, 20 bodova
Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije

2. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 4: Tabelarne kalkulacije – MS Excel 2010

Kataloški broj: 181, Kod programa: A604548-2, 20 bodova
Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije

3. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 6: Prezentacije – MS Power Point 2010

Kataloški broj: 182, Kod programa: A604548-3, 20 bodova
Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije

4. ECDL on-line obuka nastavnika za Modul 7: Internet i komunikacije

Kataloški broj: 183, Kod programa: A604548-4, 20 bodova
Kompetencija: K1 – Kompetencija za uže stručnu oblast
Prioritet: 10 – Informaciono komunikacione tehnologije

ŠTA SU IPA PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE?

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država. Republika Srbija je u ovaj vid saradnje prvi put uključena 2004. godine kroz tzv. Susedske programe finansirane iz sredstava KARDS 2000-2006, a danas se programi sprovode u okviru druge komponente instrumenta IPA – finansijskog instrumenta Unije za podršku pristupanju za period 2007-2013.

Od 2004. godine do danas, u Srbiji je finansijski podržano oko 200 projekata. Trenutno se u Republici Srbiji sprovodi osam programa – sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Jadranski program i program “Jugoistočna Evropa”.

Sprovođenjem programa na lokalnom i regionalnom nivou stvaraju se dugoročni lični kontakti i veze između ljudi iz zajednica sa obe strane granice, što predstavlja temelj za dalju saradnju i razvoj. Takođe, kroz proces identifikovanja projekata, prijavljivanja za sredstva, kao i tokom sprovođenja projekata, partneri iz Srbije stiču dragoceno iskustvo u korišćenju fondova Evropske unije jer se svi pozivi za projektne predloge sprovode u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć.

Vrste projekata koji se finansiraju su mali infrastrukturni prekogranični projekti, projekti ekonomske saradnje, kao i aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, turizam, kulturu, poljoprivredu, obrazovanje, istraživanje i razvoj, zapošljavanje, institucionalnu saradnju… Sredstva su bespovratna, sa obavezom da korisnik donacije kofinansira svoj projekat u iznosu od minimum 15% od vrednosti projekta. Način dodele sredstava je putem javnog konkursa.

KO MOŽE DA PRIJAVI PROJEKAT?

Sve neprofitne institucije (lokalni i regionalni organi vlasti, parkovi prirode, organizacije za podršku poslovanju, evroregioni, nevladine organizacije, udruženja, privredne komore, instituti, univerziteti i fakulteti, zdravstvene institucije, biblioteke …)

KO SPROVODI PROGRAME U SRBIJI?

U okviru Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije formiran je Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje. Sektor, pored ostalog, koordiniše i rad Sekretarijata programa sa kancelarijama na lokalnom nivou (Subotica, Vršac, Bor, Niš, Prijepolje, Užice i Sremska Mitrovica) koje pružaju podršku podnosiocima projekata i korisnicima donacija na terenu. 

Ciljevi – granica kao tačka spajanja

 • Sticanje znanja i iskustava u Vladi za upravljanje fondovima EU;
 • Sticanje znanja i iskustava korisnika sredstava za formulisanje, prijavljivanje i sprovođenje projekata po pravilima EU;
 • Unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;
 • Promocija važnosti pridruživanja EU i deljenja zajedničkih vrednosti;
 • Unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

Sve informacije i detalji vezani za pojedinačne programe i uslove konkurisanja, uputstva za potencijalne korisnike, prijavni formulari i ostala dokumentacija se objavljuju na ovom internet sajtu, kao i na internet prezentacijama samih programa.

Upitnik na srpskom jeziku možete preuzeti ovde, a na engleskom jeziku ovde.

Za sve detaljnije informacije, kontakt osobe u Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije su Milan Žeželj, tel. 011/3061-182, elektronska adresa mzezelj@seio.gov.rs, i Natalija Matunović-Milošević, tel. 011/3061-193, elektronska adresa nmatunovic@seio.gov.rs.

Izvor: www.evropa.gov.rs

Godišnji kalendar konkursa za finansiranje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje svoj Godišnji kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2014. godini.

Cilj izrade Kalendara javnih konkursa je blagovremeno i kontinuirano obaveštavanje organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima resornih ministarstva i drugih organa državne uprave, kao i organa AP Vojvodine u cilju pripreme što kvalitetnijih predloga projekata za potencijalno finansiranje iz budžetskih sredstava, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

U dokumentu se mogu pronaći najvažnije informacije o planiranim konkursima,  ciljevima i tematskoj oblasti svakog pojedinačnog konkursa, okvirnim datumima za njihovo raspisivanje, kao i planiranom iznosu sredstava za svaki javni konkurs.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom zadržava pravo da, u skladu sa naknadno pristiglim podacima i informacijama o planiranim konkursima, ažurira ovaj dokument.

Godišnji kalendar konkursa

Poslednje ažuriranje podataka obavljeno je 8. maja 2014. godine.

Izvor: civilnodrustvo.gov.rs

Udruženje e-Razvoj
27. mart 2015. – najava
Arhiva članaka
Kalendar
septembar 2014.
P U S Č P S N
« avg    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930