Get Adobe Flash player

Finansiranje projekata

Usmene poslovne konsultacije e-Razvoj

Poziv na Konferenciju: ISKORISTI EU FONDOVE DO 2020 UZ DOBRU PRAKSU IZ POLjSKE I HRVATSKE

Poziv članovima Udruženja e-Razvoj da glasaju i podrže projekat Couch Coach kao jedini startap iz Srbije i regiona koji učestvuje na Telefonica Open Future konkursu

Glasajte za Couch Coach ovde:  

https://www.openfuture.org/en/contests/telefonica-open-future-global-race-39/postulations/couchcoach

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:

 • Bezbednost dece na internetu
 • Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja
 • Kursevi programiranja za decu
 • Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja
 • Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike
 • Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 26.09.2016.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se na stranici: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-it-201/?lang=lat

Izvor: MTTT

Program podrške saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacije u oblasti inovacija

Još oko mesec dana preostaje malim privrednicima koji sarađuju sa javnim naučnoistraživačkim organizacijama da se prijave za učešće u Programu saradnje nauke i privrede koji sprovodi Fond za inovacionu delatnost.

Cilj Programa je da se kroz zajedničke razvojne projekte stvore inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom.

Program finansiraju Evropska unija, sa 2,4 miliona evra, i Republika Srbija, sa 1 milion evra.

Za učešće u Programu mogu konkurisati konzorcijumi koji se sastoje od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privatnog preduzeća osnovanog u Srbiji, i najmanje jedne registrovane javne naučno-istraživačke organizacije iz Srbije. Konzorcijum može imati najviše pet članica.

U okviru ovog programa, Fond će obezbediti bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 evra po projektu, po principu sufinansiranja. Projekti mogu trajati od 12 do 24 meseca, a Fond pokriva najviše 70% ukupno dozvoljenih projektnih troškova. Obavezno sufinansiranje od strane korisnika iznosi najmanje 30% ukupnog budžeta projekta i mora se obezbediti u novcu, u kvartalnim ratama.

Na sajtu Fonda možete pogledati Priručnik o programu, najčešća pitanja i odgovore kao i kontakt podatke Fonda.

Rok za prijavu za ovaj Program ističe 23. septembra 2016. u 17h.

Izvor: Mojafirma.rs

Javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07,88/09, 88/09 -dr.Zakon, 104/09-dr.Zakoni 10/15 ) i člana 4. stav 1. Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08,3/14 i37/15), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I  K O N K U R S

za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja
koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu
 u 2016. godini

Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini.
Udruženje koje konkuriše treba da ispunjava sledeće kriterijume:
- Osnovni kriterijumi:
1)  da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da je upisano u propisani registar na teritoriji Republike Srbije,
2) da udruženje ima usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu,
3) da udruženje ima usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava, odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

- Posebni kriterijumi:
1) da je godišnji program rada udruženja zasnovanna oblastima iz delatnosti padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio amaterstva, speleologije, alpinizmai planinarenja, izviđaštva i kulturne delatnosti:
2) da se projekti i aktivnosti udruženja iz tačke 1) odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, odnosno na vrednovanje, čuvanje i razvijanje vojnih tradicija.

Prioritet u finansiranju će imati projekti i aktivnosti udruženja koja:
-mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama,
-realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove i
- imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju finansiranja projekata i aktivnosti iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije (konto 481– Dotacije nevladinim organizacijama)u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za projekte/programe koji će se realizovati najkasnije do 31.10.2016. godine.

Predlagač projekta/programa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1.spisak priložene dokumentacije
2. popunjenobrazacprijavena konkurs,
3.popunjen obrazac predloga programa/projekta,
4.popunjen obrazac budžeta programa/projekta,
5.popunjen obrazac narativnog budžeta projekta,
6.overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
7.dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu(bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre) i
8. overenu kopiju odluke nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.

Svaka stranica konkursne dokumentacije mora biti numerisana.
Ukoliko udruženja konkurišu projektom isti treba da je napisan na računaru, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko udruženja konkurišu za finansiranje programskih aktivnosti, te  aktivnosti se moraju prikazati po mesecima (ako se program ostvaruje svakog meseca), prema očekivanim rezultatima i detaljnim opisom, uz što približnije specificiranje aktivnosti tako da se na osnovu opisa mogu proceniti troškovi aktivnosti i navesti procenjen broj ciljne grupe/korisnika aktivnosti. Takođe, obavezno je i navesti lokaciju na kojoj se odvijaju programske aktivnosti, kao i podatke ko će, kada i kako prikupljati ključne informacije o tome da li se aktivnosti sprovode po planu i da li su postignuti očekivani rezultati.
Prijavu za učešće na javnom konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.
Kriterijumi za ocenu predloženih projekata:

 • ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije za finansiranje aktivnosti udruženja
 • ako su korišćena budžetska sredstva, da li su ispunjene ugovorne obaveze,
 • aktuelnost i održivost ranijih programa i projekata,
 • kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta,
 • da li nosilac projekta ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo ili sufinansiranje,
 • relevantnost programa ili projekta za ostvarivanje ciljeva definisanih konkursom,
 • usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima i ciljnom grupom,
 • razrađenost i izvodljivost plana realizacije programa ili projekta,
 • ostvarivost planiranih rezultata i merljivost indikatora,
 • razvojna, institucionalna i finansijska održivost projekta,
 • značaj promene koja se očekuje nakon primene projekta,
 • ekonomska opravdanost predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti,
 • precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima i
 • promocija, to jest publicitet koji se ogleda u načinu informisanja ciljne grupe i šire javnosti o programu ili projektu.

Prijave sa predlozima projekata ili aktivnosti od značaja za odbranu dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, 11000 Beograd ili lično ili kurirom, na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektoraza ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, zagrada 5, ulaz A, sprat IV, kancelarija 417do 15.30 časova.
Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta, sa napomenom:
„Za  Konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u  2016. godini– NE OTVARATI .

Rok za podnošenje prijave sa predlogom programa/projekta na ovaj konkurs je, bez obzira da li se predaje na pošti ili lično, 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava se smatra blagovremenom ako je predata najkasnije do 30.03.2016. godine, ako se predaje na pošti, odnosno ako se predaje kurirom ili lično u kancelariji 417 Uprave za tradiciju, standard i veterane do 30.03.2016. godinedo 15.30 časova.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti  „ovde“.

Nakon isteka roka, sve pristigle prijave sa dokumentacijom biće dostavljene Komisijiza dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu u 2016. godini (u daljem tekstu: Komisija) na otvaranje i razmatranje.

Komisija će u postupku koji je zatvoren za javnost, razmotriti pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekta/programa.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekta, Komisija će utvrditi predlog odluke za učešće u finansiranjuprojekta/programa u 2016. godini.

Odluku o izboru projekta/programakoji će biti finansirani iz opredeljenih sredstava donosi ministar odbrane,na predlog Komisije, i ista će biti objavljena na internet stranici www.mod.gov.rs najkasnije do 09.05.2016. godine.

Ministarstvo odbrane će sa udruženjima kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekata i aktivnosti od značaja za odbranu i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

U slučaju da se ne dodele  sva raspoloživa sredstva po ovom konkursu,novi konkurs biće raspisan najkasnije do 01.06.2016. godine.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti putem elektronskepoštena adresu utsv.@mod.gov.rs ili na broj telefona: 011/3201 689, lice za kontakt je Dana Marković.

Izvor: Ministarsto odbrane Republike Srbije

Prva Internet of Things konferencija u JIE: IoT week Belgrade 31. maj – 02. jun 2016.

U Beogradu se po prvi put organizuje međunarodna konferencija IoT week 2016 u periodu od 31.05. do 02.06.2016 u hotelu Crown Plaza.

Konferencija predstavlja mogućnosti u razvoju; povezivanje globalne poslovne i istraživačke zajednice u inovacijama; promovisanje međunarodne saradnje, realizovanih istraživačkih projekata i partnerstava u FP7 i Horizon2020, rešavanju društvenih i tržišnih pitanja.

Glavni program obuhvata sesije u sferi Biznisa, Inovacija i istraživanja. Konferencija okuplja oko 400 učesnika i posetilaca među kojima će biti i gosti iz Australije, Brazila, Južne Koreje, EU, Japana….

Prateći program: 

 • trodnevna izložba kompanija, projekata FP7 i Horizon 2020 i organizacija u holu hotela,
 • hakaton uz nagradni fornd
 • iskusni eksperti i partneri
 • networking – mogućnost da se upoznate, razmenite iskustva sa korisnicima fondova,  izumiteljima tehnologija i smart rešenja

Više informacija možete naći na putem linkova: 

Raspisan javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje Javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Dodela kreditnih sredstava vrši se u skladu sa Uredbom o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava, dok se Inovativni krediti dodeljuju privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od datuma objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (Inovativni projekat).

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacione tehnologije, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl., veb portali, kablovske telekomunikacije, bežične telekomunikacije, satelitske telekomunikacije, ostale telekomunikacione delatnosti.

Visina kredita iznosi od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, a od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara za pravna lica. Rok otplate do četiri godine, sa grejs periodom do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine).

Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu se kamata obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kao i dodatne informacije za podnosioce zahteva, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Unija poslodavaca Srbije, članica Udruženja e-Razvoj, poziva na besplatnu obuku o EU fondovima

KONTAKT IFORMACIJE:
Unija poslodavaca Srbije
Svetlana Budimčević
Rukovodilac Sektora za opšte, pravne i poslove ljudskih resursa
Adresa: Stevana Markovića 8, 11080 Beograd
Tel: + 381 11 31 60 248
Fax: + 381 11 26 10 988
E-mail: s.budimcevic@poslodavci.rs
Web: www.poslodavci.rs

Poziv članovima Udruženja e-Razvoj na 4. Belgrade Venture Forum

Četvrti po redu Belgrade Venture Forum održaće se od 12. do 14. novembra u beogradskom hotelu Crowne Plaza. Na najvećoj konferenciji posvećenoj investicijama i inovacijama u Jugoistočnoj Evropi, više od 70 inostranih investitora posetiće srpsku prestonicu – spremni da čuju vaše ideje i u njih ulože od 25 hiljada, do nekoliko milona evra.

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 22. mart 2019.
Kalendar
februar 2019.
P U S Č P S N
« jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728