Get Adobe Flash player

Finansiranje projekata

PLAN FOR PREPARATION OF IPA 2016 ACTION PROGRAMME

Poziv na prezentaciju: “Uslovi kreditiranja i način korišćenja sredstava za finansiranje kompanija iz IT sektora”

Raspisan konkurs za startap preduzeća – Inovativnim i IKT firmama kredit sa kamatom od 1%

Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, startap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu. 

Cilj dodele kredita je razvoj informacionog društva, podrška industriji IKT, razvoj startap kompanija u oblasti IKT, kao i podrška invativnim projektima u oblasti IKT.

Startap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja Konkursa. Pravo na kredit ima i podnosilac zahteva registrovan pre navedenog perioda u slučaju kada podnosi zahtev za dodelu kredita koji se odnosi na realizaciju inovativnog projekta.

Podnosilac zahteva bi trebalo da bude registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obradu podataka, hosting, veb portale.

Startap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT i mogu se koristiti za: kupovinu opreme, kupovinu nematerijalne imovine, kupovina trajnih obrtnih sredstava, plaćanje usluge izrade i realizacije inovativnog projekta.

Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi:od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike; od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica.

Kamatna stopa za kreditna sredstva je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje kredita je 30.10.2015. godine.

Kompletan sadržaj Konkursa pročitajte OVDE.

Izvor: eKapija

Javni poziv za poslovne banake za realizaciju Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015.

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015. godini. Ministarstvo privrede u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini  dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti. Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama.Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/banaka, izabranih na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 200.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% od ukupne investicije, dok će preostalih 70% vrednosti investicije biti obezbeđen iz kredita poslovne banke.

Više informacija se može dobiti na sajtu Ministarstva privrede.
 

Informacije Privredne komore Srbije o tome da li Vaš posao podržavaju EU fondovi

PKS – Privredna komora Srbije je u obavezi da pružа infоrmаciјe о prоgrаmimа i оtvоrеnim pоzivimа u оkviru ЕU i prоgrаmimа mеđunаrоdnih оrgаnizаciја  i bilаtеrаlnih dоnаtоrskih prоgrаmа. Komora savetuje  privrednike о nаčinu priјаvlјivаnjа prојеkаtа, upoznaje ih sa prоcеdurаmа u sklаdu sа ЕU prаvilimа, prоcеnjuje prојеktne idејe, pomaže u dеfinisаnju kоnzоrciјumа i prоnаlаsku аdеkvаtnih pаrtnеrа iz inоstrаnstvа. Privrednici će u PKS dobijati spiskove firmi za saradnju na tržištima na koje žele da plasiraju svoje proizvode, ali i njihove bonitete.

Poziv na Horizon 2020 trening u Beogradu od 2-7. oktobra 2015. – popust 10% za članove Udruženja e-Razvoj (korisnike e-Development Bussines Privilege Cards)

Za registraciju je dovoljno da pošaljete Vaše ime, prezime, naziv organizacije i broj telefona na info@eutraining.info kako bi Vam poslalli detaljnije informacije o treningu i profakturu ili pozovite gdina Ratka Bojovića na +381698220914 za dodatna pitanja. 

Više informacija možete naći u brošuri i programu sa detaljnom agendum treninga.

Konkurs za bespovratna sredstva koja daje kompanija Euroračunovodstvo, članica Udruženja e-Razvoj

KONTAKT INFORMACIJE:
Lana Ćurčić, član Udruženja e-Razvoj
direktor marketinga
EURORAČUNOVODSTVO d.o.o.
PJ Palilula
Ilije Garašanina 5
Tel: +381 (0)11 322 06 17, +381 (0)11 314 96 20, +381 (0)11 314 96 25
Mob: +381 (0)62 363 072
Fax: +381 (0)11 314 96 27
info@euroracunovodstvo.com
www.euroracunovodstvo.com

Finansuranje programa iz oblasti informacionog društva

Ministarstvo za trgovinu, turizam i   telekomunikacije je nakon javnog konjursa izvršilo izbor programa za dodelu   sredstava za programe iz oblasti informacionog društva.

Ukupno je stiglo  209    prijava  i od toga 196 je   ispunjavalo sve uslove. Veliki broj prijava pokazuje izuzetan interes i   spemnost stručne javnosti da u saradnji sa Ministarstvom realizuje odrežene   programe iz oblasti informacionog društva.

Za programe  „Bezbednost   dece na internetu“ stiglo je   55 prijava i za realizaciju je prihvačeno 13 programa.

Za „takmičenja   iz oblasti računarstva, informatike, matematike i fizike“ stiglo je 11 prijava i odobreno je 6 programa.

Za    „organizovanje letnjih škola u   oblasti računarstva i informatike“   stiglo je  37 prijava, a prihvačeno je   9 predloga.

Za prograne u oblasti „digitalizacije kulturne baštine“ stiglo je 39 prijava, a prihvačeno je 10 predloga.

Za    programe u oblasti „Socijalne   uključenosti osoba sa invaliditetom primenom IKT“ stigla je 54 prijava, a prihvačeno je 11  predloga.

Ministarstvo će tokom ove   godine  finansirati ukupno 49 projekta.

Izvor: IKT Bilten

PROMOCIJA AKTUELNIH PROGRAMA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA – SUBVENCIJA

Privredna komora Beogarada – Centar za razvoj MSPD u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i EU integracije , organizovaće promociju aktuelnih konkursa za dodelu finansijskih sredstava-subvencija namenjenih podršci razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini.

Sredstva će biti plasirana preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj za sledeće javne pozive:

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini;
  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015 godini;

Osnovni ciljevi navedenih progrma su jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, podsticanje razvoja ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena – preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

Pozivaju se svi privredni subjekti da prisustvuju promociji, kako bi se upoznali sa uslovima i kriterijumima za učešće na navedenim konkursima, a koja će biti održana 12. avgusta 2015. godine, sa početkom u 14 časova, u Privrednoj Komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 4. 

Kontakt informacije:
mr Maja Stošković
tel. 011 2641 355, lokal 105
e-mail: mstoskovic@kombeg.org.rs

Raspisan konkurs za evropske projekte saradnje Kreativna Evropa za razdoblje 2014–2020 – Potprogram Kultura

KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.) 

Potprogram Kultura

 Poziv za podnošenje prijedloga:

 EACEA 29/2015: Podrška za evropske projekte saradnje

  1. Prioriteti potprograma Kultura

U skladu s Uredbom o uspostavljanju programa Kreativna Europa prioriteti su sledeći:

  • promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju omogućivanja njihove međunarodne saradnje i internacionalizacije njihovih karijera i delatnosti u Evropskoj uniji i šire, kad god je moguće na temelju dugoročnih strategija, te promovisanje transnacionalnog kretanja kulturnih i kreativnih dela u cilju promovisanja kulturnih razmena, interkulturnog dijaloga, razumevanja za kulturnu raznolikost i socijalnu uključenost;
  • jačanje razvoja publike kao načina promovisanja zanimanja za i poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim djelima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini. Razvojem publike nastoji se pomoći umjetnicima / kulturnim djelatnicima u Evropi da njihova dela dopru do što većeg broja ljudi širom Evrope te proširiti pristup kulturnim delima nedovoljno zastupljenim skupinama. Također, nastoji se pružiti pomoć kulturnim organizacijama da se na nove i inovativne načine prilagode potrebi za interaktivnošću s publikom kako bi zadržale postojeću i doprle do nove publike, kako bi se postigla raznolikost publike uključujući dopiranje do trenutačno nezainteresovane publike te poboljšao doživljaj za sadašnju i buduću publiku i produbio odnos s njom;
  • promovisanje kreativnosti, inovativnih pristupa stvaranju i novih načina stvaranja učinka prelivanja na ostale sektore. Razvoj i ispitivanje novih i inovativnih modela stvaranja prihoda, upravljanja i marketinga u kulturnim sektorima, posebno u pogledu prelaza na digitalne tehnologije. Posebna pažnja biće posvećena potpornim aktivnostima koje kulturnim radnicima omogućavaju sticanje novih veština, aktivnostima s obrazovnom dimenzijom te aktivnostima kojima se nastoji promovisati interkulturni dijalog i međusobno razumevanje među pripadnicima različitih kultura ili različitog porekla te koje se nadograđuju na kulturu u cilju potpomaganja borbe protiv svih oblika diskriminacije.

Budžet

Ukupan budžet potprograma Kultura programa Kreativna Europa za razdoblje 2014 – 2020 iznosi 457,8 miliona EUR. Ukupan iznos sredstava iz ovog poziva koja će biti dodeljena tokom 2016. je oko 35 000 000 EUR.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Rok za podnošenje prijava 

Rok za podnošenje prijava za evropske projekte saradnje: 7. oktobar 2015., 12:00 sati CET/CEST (podne, po briselskom vremenu)

Detaljni uslovi za podnošenje projekata mogu se pronaći u posebnim smernicama na sledećim web-stranicama:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

Glavna uprava za obrazovanje i kulturu

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne delatnosti i kulturu

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Izvor: http://eu-projekti.rs/

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 22. mart 2019.
Kalendar
februar 2019.
P U S Č P S N
« jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728