Get Adobe Flash player

Vlada Srbije donela Strategiju razvoja javnih nabavki

Elektronski tenderi i licitacije najzad stižu u Srbiju

Dobro uređen i jedinstven sistem javnih nabavki obezbeđuje uslove za slobodnu, nediskriminatorsku, konkurentsku borbu između ponuđača kao učesnika u postupku javne nabavke, čime se ostvaruje racionalno i ekonomično korišćenje javnih sredstava.

- Na taj način stvara i ambijent koji je povoljan za realizaciju programa podržanih iz evropskih pretpristupnih fondova finansiranih novcem evropskih poreskih obveznika. Transparentnost, slobodna konkurencija i pravna sigurnost u oblasti javnih nabavki, smanjuju ukupan poslovni rizik u Srbiji, čime ona postaje privlačnija za strane firme i investitore, što ima značajne efekte na dinamiku budućeg privrednog razvoja naše zemlje – navedeno je u Strategiji razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji, koju je u septembru usvojila Skupština Srbije.

Kako je navedeno, pristupanje Republike Srbije EU podrazumeva uspostavljanje odgovarajuće institucionalne organizacije u skladu sa dobrom praksom EU i doslednu primenu propisa u svim segmentima sistema javnih nabavki.

Tokom procesa pregovora radiće se na uspostavljanju regulatornog i institucionalnog okvira koji će obezbediti dosledno sprovođenje politike javnih nabavki koja je usaglašena sa pravnim tekovinama EU – acquis communautaire.

Ciljevi Strategije su – unapređivanje jedinstvenog sistema javnih nabavki u Republici Srbiji;povećanje efikasnosti sistema javnih nabavki;smanjivanje neregularnosti u sistemu javnih nabavki; usaglašavanje sa direktivama i drugim aktima EU; podsticanje održivog ekonomskog razvoja Republike Srbije i rast životnog standarda građana.

Jedna od novina su i elektronske nabavke, koje su uvedene u sistem javnih nabavki Direktivama Evropske unije, čije odredbe regulišu ključne pojmove: elektronska sredstva komunikacije, e-potpis, dinamički sistem nabavke, e-aukcije, e-kataloge, e-oglašavanje i e-dokumentaciju.

Generalno govoreći, pod elektronskom nabavkom se podrazumeva upotreba digitalnih i informacionih tehnologija na način da se postupak javne nabavke učini jednostavnijim, bržim i jeftinijim, kako za naručioce, tako i za ponuđače, odnosno da se procedura nabavke sprovede što regularnije, uz što manje napora i troškova.

Kada je reč o Srbiji, može se konstatovati da je zakonski okvir za elektronske javne nabavke potrebno unaprediti kako bi se omogućilo puno i efikasno uspostavljanje elektronskih javnih nabavki. U Srbiji za sada nema u zvaničnoj upotrebi informacionih sistema koji omogućavaju elektronsko podnošenje ponuda, odnosno nema praktičnog iskustva u njihovoj primeni.

Kada govorimo o elektronskom oglašavanju, kao početnoj fazi elektronskih nabavki, važno je istaći da nacionalni Portal javnih nabavki, predstavlja uspešnu platformu za elektronsko oglašavanje tendera, izveštaja o zaključenim ugovorima, odluka Republičke komisije za zaštitu prava, kao i za objavu i preuzimanje konkursne dokumentacije. Pri tome, Portal se pokazao i kao moćno sredstvo racionalizacije javnih sredstava, s obzirom na činjenicu da je do sada, zahvaljujući besplatnom oglašavanju, postignuta ušteda od najmanje 12 mil EUR.

Povećanje transparentnosti – uvođenje CPV kodova

Jedno od ključnih načela javnih nabavki koje snažno utiče na razvoj celokupnog sistema javnih nabavki jeste transparentnost koja se ostvaruje, pre svega, preko Portala javnih nabavki na kome se objavljuju sve ključne informacije iz ove oblasti, kao i objavljivanjem oglasa o javnim nabavkama u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Za razliku od oglasa, kvartalnih izveštaja naručilaca i odluka Republičke komisije za zaštitu prava koje se obavezno moraju objavljivati na Portalu, ZJN je propisano da se konkursna dokumentacija može, a ne mora objavljivati od strane naručilaca, što u praksi daje veoma loše rezultate. Ukoliko bi se uvela obaveza objavljivanja konkursne dokumentacije na Portalu bitno bi se povećala transparentnost, ali postigle i znatne uštede u novcu i vremenu koje je potrebno za njenu izradu i distribuciju, što bi se sveukupno rezultiralo poboljšanjem efikasnosti.

Jedinstveni rečnik nabavki (CPV) uveden je od strane Evropske unije, pre svega u cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti u oblasti javnih nabavki. Za sada, ZJN ne predviđa uvođenje CPV koji se u praksi zemalja EU uveliko koristi prilikom objave oglasa o javnim nabavkama, a čija je osnovna namena da se predmeti ugovora o javnim nabavkama opišu na dosledan, jedinstven i prepoznatljiv način. Uvođenje ove mere doprinelo bi boljoj transparentnosti nabavki i kod nas, ali i razvoju efikasnosti, iz razloga što bi ponuđači lakše dolazili do nabavki za koje su zainteresovani, čime bi se povećao nivo konkurentnosti, odnosno poboljšala komunikacija između učesnika u postupku.

Povećanje transparentnosti treba obezbediti u većem obimu i u fazi planiranja i fazi izvršenja javnih nabavki. U fazi planiranja javnih nabavki to pre svega podrazumeva obavezu sačinjavanja procena potreba naručilaca za nabavkama određenih dobara, radova i usluga, detaljnije obrazloženje delova budžeta koji će biti realizovani kroz javne nabavke, i omogućavanje zainteresovanim licima da nadziru i učestvuju u postupku pripreme budžeta pre, naročito u fazi pre formulisanja nacrta budžeta.

U fazi izvršenja javnih nabavki, potrebno je ojačati transparentnost kroz pripremu i objavljivanje dokumenata koji se odnose na realizaciju ugovora, a naročito kroz objavljivanje izmena i dopuna ugovora o javnoj nabavci, objavljivanja podataka o svakom odstupanju od ugovorenog roka ili kvaliteta realizacije ugovora i korišćenja sredstva finansijskog obezbeđenja koje je sa tim u vezi, kao i objavljivanje obrazloženja za promene plana javnih nabavki tokom godine i odstupanja od plana javnih nabavki po isteku budžetske godine.

Tekst strategije možete preuzeti ovde.

Izvor: eKapija

Leave a Reply

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 23. mart 2018.
Kalendar
maj 2018.
P U S Č P S N
« apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031